ห้องสมุดคือมิตร แหล่งคิดค้นคว้า สร้างภูมิปัญญา นำพาวิชาการ

การสมัครสมาชิก / การยืม - คืนหนังสือ

การสมัครสมาชิกห้องสมุด (ฟรี )

1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. รูปถ่าย  2 รูป

การยืม


1. หนังสือ ยืมได้ครั้งละ 3 รายการ / 7 วัน
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ยืมได้ครั้งละ 2 รายการ / 7 วัน


การคืนหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์เกินกำหนด


1. สมาชิกห้องสมุด ที่ส่งหนังสือเกินกำหนดจะต้องเสียค่าปรับ 1 บาท / วัน / เล่ม
2. สมาชิกห้องสมุด ที่ส่งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เกินกำหนดจะต้อง
เสียค่าปรับ 1 บาท / วัน / แผ่น,ม้วน,ตลับ

* หมายเหตุ การยืมทุกครั้งต้องเป็นเจ้าของบัตรคนเดียวเท่านั้น