ห้องสมุดคือมิตร แหล่งคิดค้นคว้า สร้างภูมิปัญญา นำพาวิชาการ

ระเบียบการใช้ห้องสมุดและอินเตอร์เน็ต

ระเบียบการให้บริการห้องสมุด
1. ลงชื่อ - นามสกุล เวลาในการเข้าใช้ทุกครั้ง ในแบบฟอร์มที่กำหนด
2. ผู้ใช้บริการห้องสมุด ต้องแต่งกายสุภาพ ไม่สูบบุหรี่ ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
3. ผู้ใช้บริการห้องสมุด ต้องนำกระเป๋าหรือถุงย่าม ฝากไว้ที่หน้าเคาน์เตอร์
4. ผู้ใช้บริการห้องสมุด ต้องไม่นำหนังสือและสิ่งพิมพ์อื่นๆ ออกจากห้องสมุดก่อนได้รับอนุญาตทุกครั้ง และห้ามทำให้ทรัพยากรห้องสมุดเกิดการชำรุดเสียหาย
5. ผู้ใช้บริการห้องสมุดจะต้องช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณภายในและภายนอกอาคารห้องสมุด

 การใช้บริการอินเตอร์เน็ต
- สมาชิกห้องสมุดสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ไม่เกินคนละ 2 ชั่วโมง / วัน
- บุคคลภายนอกสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ไม่เกินคนละ 1 ชั่วโมง / วัน

การติดต่อขอใช้บริการ
1. ลงชื่อ นามสกุล เวลาในการเข้าใช้ ในแบบฟอร์มที่กำหนด
2. มอบบัตรสมาชิกห้องสมุดหรือบัตรประชาชนให้กับบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้าใช้

ระเบียบการใช้มุมอินเตอร์เน็ต
1. ทุกครั้งที่เข้าใช้บริการมุมอินเตอร์เน็ตของห้องสมุดฯกรุณาปฏิบัติตามระเบียบการเข้าใช้บริการทุกกครั้ง
2. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
3. ห้ามบันทึกงานต่างๆ ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์
4. ห้ามเปิดเว็บไซด์ที่ผิดศีลธรรมจรรยาที่ไม่เหมาะสมโดยเด็ดขาด
5. ห้ามโหลดโปรแกรมต่างๆ มาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์
6. ผู้ใช้บริการมุมอินเตอร์เน็ต ต้องการเสียบ Flash Drive MP3 Player และ MP4 Player ต้องทำการสแกนไวรัส ทุกครั้งก่อนใช้บริการ