ห้องสมุดคือมิตร แหล่งคิดค้นคว้า สร้างภูมิปัญญา นำพาวิชาการ

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2553

รับสมัครบรรณารักษ์ 1 ตำแหน่ง


ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตำแหน่ง
- ปฏิบัติงานในหน้าที่บรรณารักษ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา และคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด วิเคราะห์และจัดหมวดหมู่หนังสือ ให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุด จัดหนังสือขึ้นชั้น จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องได้

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. อายุ 22-35 ปี
2. จบปริญญาตรี สาขาสารนิเทศศึกษา บรรณารักษศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์(Microsoft Office)และอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความคิดสร้างสรรค์
5. มีความรับผิดชอบและรอบคอบ
6. มีความสามารถในการจัดกิจกรรมเสริมรักการอ่านได้
7. หากมีประสบการณ์การทำงานในห้องสมุดอื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,940 บาท
รายได้อื่น ๆ :: เงินล่วงเวลาเดือนละ 500 บาท

ติดต่อ - สอบถาม :
ห้องสมุดประชาชน “ เฉลิมราชกุมารี” อำเภอธัญบุรี (คลอง 2) ต.ประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี
จ.ปทุมธานีเบอร์โทร 02-5499102 หรือ 087- 0726107

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2553 กำหนดทำการคัดเลือกที่
ห้องสมุดประชาชน “ เฉลิมราชกุมารี” อำเภอธัญบุรี (คลอง 2) ต.ประชาธิปัตย์
อำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ดังนี้ สอบสัมภาษณ์และสอบความรู้เกี่ยวกับบรรณารักษ์ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2553
เวลา 9.00 น.

วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553