ห้องสมุดคือมิตร แหล่งคิดค้นคว้า สร้างภูมิปัญญา นำพาวิชาการ

ประวัติห้องสมุด                  ประวัติห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอธัญบุรี เริ่มดำเนินการ
จัดสร้างเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธาน และแนวทางพระราชดำริ ในการส่งเสริมการศึกษา สำหรับประชาชน ประกอบกับในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงก่อตั้งเมืองธัญญบูรี (ธัญบุรีในปัจจุบัน) ครบ ๑๐๐ ปี จึงควรที่มีการจัดสร้างห้องสมุดประชาชนแห่งนี้ไว้ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยและชาวจังหวัดปทุมธานี

                  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับเทศบาลเมืองรังสิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดปทุมธานี ประสานงานกับกรมธนารักษ์ในการขอใช้ที่ดินราชพัสดุ บริเวณคลองซอยที่ ๒ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ปท.๗๐ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สำหรับจัดสร้างห้องสมุดประชาชนฯ ดังกล่าวได้ โดยดินมีเนื้อที่ทั้งหมด ๔ ไร่ แบ่งออกเป็น ๒ แปลงคือ ใช้ในการจัดสร้างห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอธัญบุรี จำนวน ๒-๐-๓๘ ไร่ และใช้สำหรับจัดสร้างอาคารเอนกประสงค์ครบรอบ ๑๐๐ ปี ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงก่อตั้งเมืองธัญญบูรี (ธัญบุรีในปัจจุบัน) จำนวน ๑-๓-๖๒ ไร่