ห้องสมุดคือมิตร แหล่งคิดค้นคว้า สร้างภูมิปัญญา นำพาวิชาการ

บุคลากรห้องสมุดนางอุมาพร  นิยาศ
บรรณารักษ์อัตราจ้าง

                             

 นางสาวรุ่งทิวา   สุขแสง
บรรณารักษ์อัตราจ้าง
                         

                      
นางสาววัชรินทร์  คะรุนรัมย์
นักการภารโรง